Adam Myjak

Adam Myjak (ur. 1947 w Starym Sączu). Rzeźbiarz, ped­a­gog. W 1971 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie u prof. Jana Bohdana Chmielewskiego. Obec­nie jest pro­fe­sorem zwycza­jnym na ASP w Warsza­w­ie, prowadzi również pra­cown­ię dyplo­mu­jącą na wydziale rzeź­by i pra­cown­ię rzeź­by na wydziale grafi­ki. Pracu­je również na stanowisku pro­fe­so­ra zwycza­jnego na Wydziale Artysty­cznym UMCS w Lublin­ie prowadząc Zakład Rzeź­by. W lat­ach 1990−1996,1999−2005, 2012–2020 pełnił przez pięć kadencji funkc­je rek­to­ra warsza­wskiej Akademii. Posi­a­da na swoim kon­cie pon­ad 70 wys­taw indy­wid­u­al­nych w kra­ju i za granicą. M.in.: Gale­ria Nar­o­dowa Zachę­ta (1993 i 2005), Muzeum im W. Lem­bruc­ka, Duis­burg (1981), Muzeum w Bochum (1989), CRP w Orońsku (1993). Brał udzi­ał w kilkuset wys­tawach zbiorowych w kra­ju i za granicą. Jest wielokrot­nym lau­re­atem między­nar­o­dowych i kra­jowych wys­taw i konkursów. Z wielu real­iza­cji na uwagę zasługu­je Kwadry­ga ma Teatrze Wielkim w Warsza­w­ie (wspól­nie z Januszem Past­wą), 2002 oraz ostat­ni pom­nik Homo Homi­ni w Kiel­cach, 2006. Prace zna­j­du­ją się w zbio­rach wielu muzeów i kolekc­jach pry­wat­nych. W 2005 otrzy­mał zło­ty medal Glo­ria Artis.

http://​www​.adammy​jak​.com/