Aniela Wojdyno

Aniela Woj­dyno (ur. 1952 roku w Warsza­w­ie). Tworzy formy mon­u­men­talne i kam­er­alne w mar­murze, brązie, ter­ako­cie, sre­brną biżu­ter­ię unika­tową, upraw­ia także rysunek i malarst­wo tech­niką mieszaną. Absol­wen­t­ka Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie gdzie w 1975 roku uzyskała dyplom na Wydziale Rzeź­by w pra­cowni prof. Tadeusza Łodziany. Brała udzi­ał w kilkudziesię­ciu wys­tawach w kra­ju i za granicą. W roku 1989 była stype­ndys­tką Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Sztu­ki oraz rzą­du włoskiego na Accad­e­mia di Belle Arti w Car­rarze. Jej dzieła zna­j­du­ją się w zbio­rach pry­wat­nych i państ­wowych, głównie w Polsce i Szwecji, ale także w innych kra­jach europe­js­kich. Od 1992 roku miesz­ka w Szwecji w Klip­pan, gdzie wspól­nie z mężem – Anton­im Pasquin­im – prowadzi dzi­ałal­ność artysty­czną i kul­tur­al­ną. W 1999 roku otrzy­mali Nagrodę Kul­tur­al­ną Roku od mias­ta Klippan.