Antonina Jończak-Wysocka

Anton­i­na Jończak-Wysoc­ka (ur. 1964 w Wilnie, zm. 2011 w Warsza­w­ie). Rzeźbiar­ka. Upraw­iała medalierst­wo, rysunek, malarst­wo. Absol­wen­t­ka Wydzi­ału Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie. Dyplom uzyskała w 1966 w pra­cowni prof. Mar­i­ana Wnu­ka. Jej duża real­iza­c­ja rzeźbiars­ka „Pom­nik pamię­ci nauczy­cielom tajnego naucza­nia w lat­ach 1939−45” stoi w Parku Kaz­imier­zowskim w Warsza­w­ie. Inne dzieła rozsiane są po Europie m.in. w Słowenii, Berlin­ie, w Cen­trum Rzeź­by Pol­skiej w Orońsku, Miel­cu, Danii, na Sar­dynii czy w Hoyeswerdzie. 8 metrowy „Orzeł” zna­j­du­je sie w pol­skiej ambasadzie w Moskwie. Jest lau­re­atką wielu nagród. Brała udzi­ał w licznych wys­tawach, konkur­sach, plen­er­ach i sym­poz­jach w kra­ju i za granicą.