Barbara Falender

Bar­bara Fal­en­der (ur.1947 we Wrocław­iu). Rzeźbiar­ka. Tworzy rysun­ki i fotografię. W lat­ach 1966–1972 stu­diowała na Wydziale Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie, w pra­cowni prof. Jerzego Jar­nuszkiewicza, gdzie obroniła w 1972 roku dyplom z wyróżnie­niem w postaci grupy rzeźbiarskiej pt. Portret wybranej zbiorowoś­ci. Ludzie z Krakowskiego Przed­mieś­cia. Autor­ka wielu real­iza­cji rzeźbiars­kich w kamie­niu i brązie.Prowadział równiez bada­nia nad zas­tosowaniem epoksy­du w rzeź­bie. Sto­su­je również porcelit i porce­lanę. Jej wielką inspiracją jest Ali­na Sza­poc­znkow , której zad­edykowała rzeźbę „Hom­mage a Ali­na Sza­poc­znikow“ 1978–1979. Lau­re­at­ka wielu nagród m.in za rzeźbę Schodzą­cy na III Sim­po­sio Inter­na­tionale di Scul­tura su Pietra w Fanano we Włoszech, otzry­mała Sre­brny Medal „Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis” w 2007 roku. Stype­ndys­t­ka Rzą­du Włoskiego z Lab­o­ra­to­rio dei mar­mi Car­lo Nicoli w Car­rarze, Rzą­du Fran­cuskiego, Fun­dacji Koś­ciuszkowskiej. Uczest­nicz­ka wielu wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych Prace Bar­bary Fal­en­der zna­j­du­ją się w licznych kolekc­jach pry­wat­nych i zbio­rach muzeal­nych w Polsce i na świecie m.in. Cen­trum Rzeź­by Pol­skiej w Orońsku oraz Muzeach Nar­o­dowych w Warsza­wie, Krakowie, Poz­na­niu i Szczecinie. Miesz­ka i pracu­je w Warszawie.

http://​www​.fal​en​der​.art​.pl/