Czesław Kozanowski

Czesław Kozanows­ki (ur. 1944 w Kaliszu). Rzeźbiarz. Stu­diował na Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie, którą ukończył w roku 1974 z wyróżnie­niem i Nagrodą Min­is­tra Kul­tu­ry i Sztu­ki. lat­ach 1976–1986 utworzył i prowadz­ił autorską Pra­cown­ię Zagospo­darowa­nia Przestrzen­nego Osiedli w Warsza­w­ie. Twór­ca sto­warzyszenia „Asoc­jac­je Rzeź­by”. Wielokrot­nie orga­ni­zował plen­ery rzeźbiarskie. W 1990 został wybrany na prze­wod­niczącego Sekcji Rzeź­by Okręgu Warsza­wskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków i pełnił tę funkcję przez dwie kadenc­je. Twór­ca wielu real­iza­cji w przestrzeni pub­licznej m.in. „Kari­aty­da“, „Wzlot” w Warsza­w­ie, „Łuk tri­um­fal­ny” ‚Lądek Zdrój, „Dłonie”, Aval­lon, Franc­ja, „W hołdzie Guten­ber­gowi”, Mainz, Niem­cy. Miesz­ka i pracu­je w Warsza­w­ie. W 2013 roku artys­ta zdobył II nagrodę w konkur­sie na rzeźbę „W Hołdzie Pol­skim Artys­tom Bale­tu” za pracę „Tańczą­ca”.