Edmund Majkowski

Edmund Majkows­ki (ur. 1929 w Prza­s­nyszu, zm. 2009 w Warsza­w­ie). Rzeźbiarz. Absol­went Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie, gdzie obronił dyplom w 1955, uczył się w pra­cow­n­i­ach prof. Fran­cisz­ka Strynkiewicza i prof. Mar­i­ana Wnu­ka. Tworzył głównie w for­ma­ch ceram­icznych: kamionce i sztucznym kamie­niu, także w brązie. Jego twór­c­zośc w dużej mierze sku­pia sie na wątkach batal­isty­cznych. Jest autorem wielu pom­ników, fryzów, płasko­rzeźb, wypukłorzeźb, medali. Stała Gale­ria Rzeź­by Batal­isty­cznej Edmun­da Majkowskiego czyn­na jest w Muzeum Wojs­ka w Białym­stoku. Pon­ad­to prace Majkowskiego moż­na oglą­dać w zbio­rach Muzeum Wojs­ka Pol­skiego w Warsza­w­ie, Muzeum His­to­rycznym w Prza­s­nyszu, Muzeum Sztu­ki Medalier­skiej we Wrocławiu.