Edward Łagowski

Edward Łagows­ki (ur. 1943 r. w Brzezinkach Nowych, k/​Zwolenia). Rzeźbiarz. Zaj­mu­je sie medalierst­wem, tworzy rysun­ki i malarst­wo. W 1964 r. roku rozpoczął stu­dia na Wydziale Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie. Stu­diował u prof. Alfre­da Jesiona, prof. Mar­i­ana Wnu­ka, rysunek u prof. Wandy Pak­likowskiej-Win­nick­iej i u prof. Oskara Hanse­na gdzie obronił dylom w 1970 roku. Prace jego autorstwa zna­j­du­ją się w zbio­rach pon­ad dwudzi­es­tu muzeów oraz w kolekc­jach pry­wat­nych w kra­ju i za granicą. Brał udzi­ał w sym­poz­jach rzeźbiars­kich: w Hajnów­ce, Orońsku, Wdzy­dzach Kiszews­kich, Opocznie jak również za granicą: Nagy­atád (Węgry), Sant Mar­garethen (Aus­tria), Frun­ze – Kir­giz­ja. Wszędzie tam zre­al­i­zował dużych rozmi­arów rzeźbę plen­erową. Od 1970 roku uczest­niczył w pon­ad 100 wys­tawach, konkur­sach, fes­ti­walach w kra­ju i za granicą. Zdobył łącznie około 40 nagród i wyróżnień.