Elżbieta Pietras

Elż­bi­eta Pietras (ur. 1950 w Radomiu). Rzeźbiar­ka. Tworzy rzeźbę w grani­cie, mar­murze i brązie oraz rysun­ki. W lat­ach 1969–1974 stu­diowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie, gdzie uzyskała dyplom na wydziale rzeź­by. Jest autorką wielu wys­taw indy­wid­u­al­nych, brała udzi­ał w kilkudziesię­ciu wys­tawach zbiorowych w Polsce i Europie. Uczest­niczyła w licznych plen­er­ach rzeźbiars­kich i związanych z nimi wys­tawach poplen­erowych m.in.: Ląd­ku Zdro­ju (1978, 1980), Skierniewicach (1980), Orońsku (1983, 1990), Aval­lon (Franc­ja, 1986), Mainz (Niem­cy, 1989), i w Starej Moraw­ie (1991, 1992). Była wielo­let­nim komis­arzem plen­erów Okręgu Warsza­wskiego Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków „Inte­grart”. Nagrod­zona Złotą Odz­naką Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków (1993), i Sre­brnym Medalem „Zasłużona Kul­turze – Glo­ria Artis” (2006). Od roku 2000 miesz­ka i pracu­je w Maćkowej Rudzie.