Henryk Wróblewski

Hen­ryk Wróblews­ki (ur. 1934 – zm. 1983) Rzeźbiarz. Upraw­iał medalierst­wo. Autor rzeź­by „Plante­toi­da“, która pow­stała pod­czas Bien­nale Rzeź­by w Met­alu w 1968, „Echa Gór Świę­tokrzys­kich“ 1973 umiejs­cowionej w Kiel­cach. Jego prace zna­j­du­ją sie w kolekcji Łazienek Królews­kich w Warszawie.