Henryka Lasak-Piotrowska

Hen­ry­ka Lasak-Piotrows­ka (ur. w 1946 r.) Stu­diowała na Wydziale Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie w pra­cow­n­i­ach pro­fe­sorów: Oskara Hanse­na i Tadeusza Łodziany, gdzie w 1972 roku obroniła dyplom. Po stu­di­ach, w lat­ach 1972–1983 rozpoczęła pracę ped­a­gog­iczną w Stołecznym Cen­trum Reha­bil­i­tacji w Kon­stancinie. Brała udzi­ał w licznych plen­er­ach rzeźbiars­kich. Pro­jek­tan­t­ka form zaba­wowo-reha­bil­i­ta­cyjnych dla dzieci. Tworzy tkan­inę artysty­czną, ceramikę oraz rzeź­by kam­er­alne i plen­erowe. Jej prace zna­j­du­ją się w kolekcji Cen­trum Rzeź­by Pol­skiej w Orońsku