Janina Mirecka-Maciejewska

Jan­i­na MIrec­ka-Maciejew­s­ka (ur. 1930 w Warsza­w­ie – zm. 2014 w Warsza­w­ie). Do wojny doras­tała na Kre­sach, a później całą oku­pację i Pow­stanie Warsza­wskie spędz­iła w stol­i­cy. Stu­diowała na Akademii Sztuk Pięknych na Wydzi­ał Rzeź­by i Wydzi­ał Kon­serwacji Rzeź­by i Malarst­wa. W 1996 r. zdobyła główną nagrodę na Między­nar­o­dowym Konkur­sie Medalierst­wa FIDEM w Szwa­j­carii. Jej prace zna­j­du­ją się w Muzeum His­to­rycznym Warsza­wy, Muzeum Nar­o­dowym w Warsza­w­ie, Muzeum Fry­dery­ka Chopina w Warsza­w­ie, Muzeum Cerami­ki w Bolesław­cu, Muzeum Kobi­et Wal­czą­cych w Pow­sta­niu Warsza­wskim w Toruniu oraz w Zbio­rach Watykańskich.