Janusz Pastwa

Janusz Past­wa (ur. 1944 r. w Brzozie k. Kozienic). Uczęszczał do Liceum Plas­ty­cznego w Kiel­cach. W lat­ach 1964 – 1970 stu­diował na Wydziale Rzeź­by w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie w pra­cowni prof. Mar­i­ana Wnu­ka i prof. Stanisława Słoniny. Dyplom uzyskał w 1970. Pozostał na macierzys­tej uczel­ni najpierw jako asys­tent u prof. Słoniny. W 1980 roku został adi­unk­tem a od 1981 prowadz­ił pra­cown­ię kamienia. W 1987 otrzy­mał tytuł docen­ta, zaś w 1992 mianowany został pro­fe­sorem sztuk plas­ty­cznych. Od 1995 roku prowadzi pra­cown­ię rzeź­by na Wydziale Kon­serwacji i Restau­racji Dzieł Sztu­ki. W lat­ach 1990–1996, 1999–2002, 2002–2006 spra­wował funkcję Dziekana Wydzi­ału Rzeź­by macierzys­tej uczel­ni. Członek Rady Pro­gramowej Cen­trum Rzeź­by Pol­skiej w Orońsku. Twór­ca wielu real­iza­cji rzeźbiars­kich m.in. Kwadry­gi w Teatrze Wielkim w Warsza­w­ie ( wspól­nie z Adamem Myjakiem).Brał udzi­ał w wielu wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych.

http://​www​.janusz​past​wa​.pl/