Jerzy Teper

Jerzy Taper (ur.1948 w Warsza­w­ie). Rzeźbiarz, scenograf. Absol­went warsza­wskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1972 roku obronił dyplom na Wydziale Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych u prof. Tadeusza Łodziany a w 1974 w Studi­um Scenografii u prof. Józe­fa Sza­jny. Urodz­ił się i miesz­ka w Warsza­w­ie. W lat­ach 1974 – 1976 scenograf w TVP Warsza­wa. W lat­ach 1976 – 78 pra­cow­ał w pra­cowni Zagospo­darowa­nia Przestrzen­nego Osiedli Młodych w Warsza­w­ie. Twór­ca pom­ników m.in Chopin w Dworku Chopina w Dusznikach – Zdro­ju (1995), La Bataille – pom­nik poświę­cony pol­skim lot­nikom wal­czą­cym w obronie Francji w 1940 r. (Rochefort – Franc­ja, 2000). Brał udzi­ał ww wielu wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych.