Kazimierz Ryszka

Kaz­imierz Jan Rysz­ka ( ur. 1939 r. w Popielowie k/​Rybnika, zm. 2007 r. w Warsza­w­ie.) Upraw­iał rzeźbę, rysunek, malarst­wo. Był absol­wen­tem Państ­wowego Liceum Tech­nik Plas­ty­cznych im. A. Kenara w Zakopane­mi i Wydzi­ału Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie gdzie w 1964 obronił dyplom z wyróżnie­niem u prof. Mar­i­ana Wnu­ka. , Wielo­let­ni wykład­owc Akademii Sztuk Pięknych (asys­tent w Pra­cowni Rzeź­by prof. Tadeusza Łodziany, kierown­ik Pra­cowni Pod­staw Pro­jek­towa­nia Przestrzen­nego i Pra­cowni Liter­nict­wa na Wydziale Rzeź­by) oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządza­nia (Wydzi­ał Architek­tu­ry). W lat­ach 1984–2008 jego prace prezen­towano na dziesię­ciu wys­tawach indy­wid­u­al­nych we Francji (Valen­ci­ennes, Douai), Niem­czech (Gale­ria Ars Polona/​Düsseldorf, Gale­ria „Kocken”/Kevelaer, Akademia/​Mülheim/​Ruhr), Czechach (Pra­ga) i Polsce oraz na kilku­nas­tu wys­tawach zbiorowych (m.in. Mar­i­an Wnuk i Jego Uczniowie, Forma człowieka: wys­tawa rzeź­by w 100-lecie warsza­wskiej ASP). Jego prace zna­j­du­ją się w zbio­rach m.in. MKiDN, Muzeum Medalierst­wa, Nar­o­dowym Insty­tu­cie Fry­dery­ka Chopina oraz w zbio­rach pry­wat­nych w kra­ju i za granicą. Stała ekspozy­c­ja prac Artysty mieś­ci się w jego ostat­niej pra­cowni, w domu w Kon­stancinie-Jeziornie k/​Warszawy, gdzie mieszkał i tworzył w lat­ach 2000–2007.