Ludwik Ferenz

Lud­wik Ferenz (ur. 1945). Ukończył wrocławską PWSSP w pra­cowni Lud­wi­ka Kiczury. Po stu­di­ach pra­cow­ał w macieżys­tej uczel­nii 19(76- 1982) oraz jako pro­jek­tant w ZSA „Bar­bara” w Polan­i­cy Zdro­ju (1975−1979). Zaj­mował sie głównie szkłem artysty­cznym. Współtwór­ca nur­tu w szk­le wyko­rzysty­wanym do insta­lacji w przestrzeni. W 1982 r. wyjechał do Aus­tralii, gdzie miesz­ka do dziś.