Marek Jerzy Moszyński

Marek Jerzy Moszyńs­ki (ur. 1937-zm. 2010). Rzeźbiarz. Stu­diował na Wydziale Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie, który ukończył w 1964 roku w pra­cowni prof. Mar­i­ana Wnu­ka. Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Plas­tyków (ZPAP). Obok dzi­ałal­noś­ci twór­czej angażował się w pracę dydak­ty­czno-wychowaw­czą. Pra­cow­ał w warsza­ws­kich placówkach kul­tur­al­no-oświa­towych: w lat­ach 1971–1986 w Młodzieżowym Domu Kul­tu­ry im. Wł. Broniewskiego, 1988–1990 w Państ­wowym Ognisku Artysty­cznym w Warsza­w­ie, a w lat­ach 1990–2005 w Młodzieżowym Domu Kul­tu­ry „Muranów” im. C. K. Nor­wi­da. W lat­ach 1986 ‑1988 pra­cow­ał w Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej. Lau­re­at nagród m.in: Min­is­tra Oświaty i Wychowa­nia (1979), Min­is­tra Kul­tu­ry i Sztu­ki odz­nakę „Zasłużony Dzi­ałacz Kul­tu­ry”, 1982; Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej i Sportu „Medal Komisji Edukacji Nar­o­dowej”, 2002.