Mariusz Kulpa

Mar­iusz Kul­pa (ur. 1946 w Leża­jsku). Rzeźbiarz, rysown­ik. Stu­diował na Wydziale Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1974 roku obronił dyplom w pra­cowni prof. Antoniego Hajdeck­iego. Od 2002 kierown­ik Kat­edry Rysunku na Wydziale Rzeź­by ASP w Gdańsku. Pro­fe­sor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeź­by i Inter­mediów. W 2012 r. został nagrod­zony przez Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego Odz­naką Hon­orową „Zasłużony dla Kul­tu­ry Pol­skiej”, w 2015 r. otrzy­mał Nagrodę Rek­to­ra ASP w Gdańsku (I- stop­nia) za całok­sz­tałt pra­cy dydak­ty­cznej. Do real­iza­cji pom­nikowych należą m. In. „Dar Nar­o­du Pol­skiego dla Nagasa­ki” w Nagasa­ki w Japonii, 1986, Pom­nik Jana Pawła II w Gdańsku (Gdańsk Zas­pa), 1999. W lat­ach 2011–2012 lau­re­at Nagrody Prezy­den­ta Mias­ta Gdańs­ka w Dziedzinie Kultury.