Ryszard Stryjecki

Ryszard Stry­jec­ki (ur. 1937 w Warsza­w­ie). Rzeźbiarz. Ped­a­gog. Upraw­ia także medalierst­wo. Stu­diował na Wydziale Rzeź­by warsza­wskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom uzyskał w 1964 w pra­cowni prof. Mar­i­ana Wnu­ka. W 1977 roku był komis­arzem pleneru rzeźbiarskiego na Ursyn­owie. Uczest­niczył w wielu świa­towych Bien­nale Medalierst­wa FIDEM oraz w wys­tawach sztu­ki pol­skiej za granicą. W lat­ach 2000–2002 prowadz­ił pra­cown­ię rzeź­by w kamie­niu na warsza­wskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w 2000 warsz­taty medalier­skie dla stu­den­tów wydzi­ału rzeź­by Akademii Sztu­ki w Helsinkach. Jest inic­ja­torem między­nar­o­dowych warsz­tatów rzeź­by w kamie­niu „Inte­grart”, w których uczest­niczy wielu rzeźbiarzy z Europy.