Ryszard Wojciechowski

Ryszard Woj­ciechows­ki (ur. w 1939 na Lubel­szczyźnie, zm. w 2003 w Van­cou­ver, Kana­da). Rzeźbiarz i malarz. W 1964 roku ukończył Wydzi­ał Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie gdzie stu­diował u prof. A. Jesiona i prof. F. Strynkiewicza. Z uczel­nią tą związany był pracą dydak­ty­czną do 1987. W 1975 otrzy­mał Nagrodę Min. Kul­tu­ry i Sztu­ki „Za Wybitne Osiąg­nię­cia Artysty­czne i Wkład do Kul­tu­ry Pol­skiej. W 1977 nadano mu tytuł Eksper­ta Sztu­ki Współczes­nej Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Sztu­ki. Otrzy­mał 1 nagrodę w licznych konkur­sach m.in. na ‚Medal na 50-lecie Pol­skiego Cyrku’ (1983), Pamiątkowy Medal Monte Cassi­no (1983) oraz 1 miejsce na Ogólnopol­skim Fes­ti­walu Sztuk Pięknych w 1968 roku. W lat­ach 80. XX w wyjechał z Pol­s­ki. We Włoszech wygrał konkurs na medal 50-lecia Radia Watykańskiego (1989). Na początku lat 90. osiedlił się na stałe w Van­cou­ver, w Kolumbii Bry­tyjskiej. W 1992 wykon­ał pom­nik “Raph­sody of the North Shore” dla mias­ta North Van­cou­ver. Z więk­szych real­iza­cji moż­na wymienić rzeźbę Agniesz­ki Osieck­iej na 10-lecie Teatru Ate­lier w Sopocie i dwa portre­ty w met­alu: Ignacego Paderewskiego i kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego.