Stanisław Michalik

Stanisław Micha­lik (ur. 1941 w Starym Sączu – zm. 2001 w Warsza­w­ie ). Rzeźbiarz. W 1950 r. ukończył Państ­wowe Liceum Tech­nik Plas­ty­cznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W lat­ach 1960 – 1966 stu­diował na Wydziale Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie w pra­cowni Prof. Mar­i­ana Wnu­ka. W lat­ach 1966 – 1971 oraz 1994 – 2001 był wykład­ow­cą warsza­wskiej uczel­ni na Wydziale Rzeź­by. Tworzył rzeź­by w kamie­niu brązie i drewnie. Brał udzi­ał w wielu między­nar­o­dowych sym­poz­jach rzeźbiars­kich, w wys­tawach w kra­ju i za granicą.