Stanisław Słonina

Stanisław Słon­i­na (ur. 1936 w Krzc­zonowie). Rzeźbiarz, ped­a­gog. Upraw­ia również medalierst­wo i rysunek. W roku 1956 ukończył Państ­wowe Liceum Tech­nik Plas­ty­cznych im. A. Kenara. w Zakopanem. W lat­ach 1956 – 1962 stu­diował na Wydziale Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie gdzie obronił pracę dyplo­mową u prof. Mar­i­ana Wnu­ka. W lat­ach 1978 – 1981 był prorek­torem uczel­ni a w lat­ach 1981 – 1984, 1996 – 1999 był dziekanem Wydzi­ału Rzeź­by. W 1995 został mianowany pro­fe­sorem zwycza­jnym. Upraw­ia rzeźbę, medalierst­wo i rysunek. Zaj­mu­je się również eseistyką. Miał wiele wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych. Lau­re­at wielu nagród i wyróżnień m.in. Grand Prix UNESCO w Monte Car­lo (1965), medal na Bien­ale Sztu­ki Sakral­nej w Gor­zowie (1994), zło­ty medal Par­la­men­tu argen­tyńskiego (2000). Autor nagrob­ka Mar­i­ana Wnu­ka, Powąz­ki, Warsza­wa (1968).