Stefan Miarka

Ste­fan Miar­ka. Rzeźbiarz. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie. Stu­diował w pra­cowni Oskara Hanse­na w lat­ach 1969–1973. Współuczest­nik pro­jek­tu Wik­to­ra Gut­ta i Walde­mara Raniszewskiego „Wiel­ka roz­mowa”, który trwa od 1972 roku do dziś.