Stefan Wierzbicki

Ste­fan Wierzbic­ki (ur. 1938 w Wilnie). Ukończył Szkołę Sztuk Pięknych w Kown­ie. Po pier­wszym roku rzeź­by na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, rozpoczął stu­dia na Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie, które ukończył w pra­cowni pro­fe­so­ra Fran­cisz­ka Strynkiewicza w 1964 roku. Uczest­niczył w wielu wys­tawach w Polsce i za granicą m.in. ekspozy­c­je w; Galerii Cen­tral­nego Biu­ra Wys­taw Artysty­cznych Zachę­ta w 1979 r.; Fil­har­monii Nar­o­dowej w Warsza­w­ie – wys­tawa towarzyszą­ca fes­ti­walowi muzy­czne­mu Warsza­wska Jesień w 1991 r.; Warsza­wskiej Galerii For­ma i Kolor w 1996 r.; Muzeum Sztu­ki im. M. K. Ciurlion­isa w Kown­ie w 1996 r.; Muzeum Nar­o­dowym Litwy w Wilnie w 1999 r.; w Muzeum Zie­mi PAN w Warsza­w­ie w 1999 r., w regi­nal­nych muzeach litwes­kich w Rietavas, Palan­ga, Birzai, Pas­valys, 2012–2013; Muzeum Żmudzkim w Plunge wys­tawa ret­ro­spek­ty­w­na na 10 Fes­ti­walu M. Ogińskiego, Lit­wa, 2015 r. Rzeź­by Ste­fana Wierzbick­iego zna­j­du­ją się we Włoszech, Francji, Anglii, Rosji, Niem­czech, USA, Holandii, Hisz­panii, Litwie.
W Polsce moż­na je oglą­dać w Fil­har­monii Nar­o­dowej w Warsza­w­ie, Towarzys­t­wie im. F. Chopina w Warsza­w­ie, Fil­har­monii im. W. Lutosławskiego we Wrocław­iu oraz w wielu innych insty­tuc­jach i pry­wat­nych kolekcjach.