Jacek Müldner-Nieckowski

Jacek Müld­ner-Nieck­ows­ki (ur. 1947 w Zielonej Górze, zm. 2018 w Warsza­w­ie) Rzeźbiarz. Upraw­iał medalierst­wo i malarst­wo. Stu­diował na Wydziale Rzeź­by Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie, gdzie w pra­cowni prof. Tadeusza Łodziany obronił dyplom w 1975 roku za który został nagrod­zony przez Min­is­tra Kul­tu­ry i Sztu­ki. W roku 1978 w Faen­za we Włoszech odbył stu­dia w zakre­sie cerami­ki. Miał kilka­naś­cie wys­taw indy­wid­u­al­nych we Włoszech, Stanach Zjed­noc­zonych, Kanadzie oraz Aus­trii. Był także nagradzany przez min­is­tra kul­tu­ry i sztu­ki w dziedzinie rzeź­by i medalierst­wa. W październiku 2010 został odz­nac­zony Brą­zowym Medalem „Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis”.