Wiesław Müldner-Nieckowski

Wiesław Müld­ner-Nieck­ows­ki (ur. 1915 w Zatorze ‑zm. 1982 w Warsza­w­ie). Medalier, rzeźbiarz, malarz i architekt wnętrz. W lat­ach 1933–1939 stu­diował w paryskiej Académie de la Grande Chau­miére w Paryżu gdzie uzyskał dyplom z malarst­wa i rzeź­by oraz w lat­ach 1954–61 w Wyższej Szkole Sztuk Plas­ty­cznych w Poz­na­niu. W cza­sie wojny dzi­ałał w Armii Kra­jowej (od 1941 r.). Między 1945 a 1949 rok­iem mieszkał w Zielonej Górze. Był jed­nym ze współtwór­ców życia artysty­cznego mias­ta, pełnił funkcję wicepreze­sa i współor­ga­ni­za­to­ra Towarzyst­wa Przy­jaciół Sztuk Pięknych oraz preze­sa Zielonogórskiej Grupy Artys­tów Plas­tyków. Od 1949 roku zamieszkał w Warsza­w­ie. Otrzy­mał liczne nagrody artysty­czne. Jego prace zna­j­du­ją się w zbio­rach muzeal­nych i pry­wat­nych w kra­ju i za granicą. Najwięk­szy zbiór rzeźb, medali, obrazów i rysunków zgro­madz­iło Muzeum Zie­mi Lubuskiej w Zielonej Górze. Duży zbiór medali posi­a­da Muzeum Sztu­ki Medalier­skiej we Wrocław­iu. Medale i rzeź­by pełne zna­j­du­ją się także w innych muzeach, np. w Muzeum Wojs­ka Pol­skiego i Muzeum Nar­o­dowym w Warsza­w­ie, Museo Dan­tesco w Raven­nie (Włochy), British Muse­um w Londynie.