Wiktor Gajda

Wik­tor Gaj­da (ur. 1938 w Toruniu). Rzeźbiarz, malarz, rysown­ik. Stu­diował w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie na Wydziale Malarst­wa w pra­cowni Artu­ra Nacht-Sam­borskiego w lat­ach 1956–1962. Brał udzi­ał w licznych wys­tawach w kra­ju i za granicą. Pracu­je w Warsza­w­ie i Stro­n­iu Śląskim. Jego prace zna­j­du­ją się w zbio­rach m.in. Muzeum Nar­o­dowego w Warsza­w­ie, Krakowie, Wrocław­iu, Poz­na­niu, Gdańsku, Szczecinie, Muzeum Sztu­ki w Łodzi, Muzeum Okrę­gowego w Chełmie, Cen­trum Rzeź­by Pol­skiej w Orońsku i kolekc­jach pry­wat­nych. W 2007 roku stype­ndys­ta Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Narodowego.