Władysław Trojan

Władysław Tro­jan (ur. 1932 Ratułowie k. Zakopanego. – zm. 2004 w Aninie). Rzeźbiarz. Absol­went Szkoły im. A. Kenara w Zakopanem oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­w­ie, którą ukończył w 1959. Prace artysty zna­j­du­ją się w zbio­rach m.in. Muzeum Wojs­ka Pol­skiego w Warsza­w­ie, w muzeach w Zakopanem, Łodzi, Toruniu i w zbio­rach pry­wat­nych. Dorobek swój prezen­tował na ok. 50 różnego typu ekspozy­c­jach (otrzy­mu­jąc wyróżnienia i nagrody) w Polsce i za granicą. Real­i­zował wys­tro­je obiek­tów sakral­nych – koś­ciołów w Brześ­ciu Kujawskim, św. Józe­fa w Warsza­w­ie, Piasecznie, Luba­n­iu, Aninie. Władysław Tro­jan był także uczest­nikiem plen­erów rzeźbiars­kich, autorem aranżacji przestrzeni miejs­kich skw­erów we Wrocław­iu (for­ma przestrzen­na przed „Hutmen­em”, wyko­naną z met­alu) czy w Warszawie.